Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2020:154 · Visa register
Förordning (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet
Departement: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2020-03-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:753
Ikraft: 2020-04-01
1 § Följande certifikat, dokument, intyg och behörighetsbevis ska gälla i ytterligare nio månader från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 april 2020-31 december 2020: - Certifikat som avses i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen. - Certifikat, dokument om godkänd säkerhetsorganisation, läkarintyg och andra handlingar som avser något visst förhållande som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen. - Certifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter meddelade med stöd av den lagen. - Certifikat, intyg och behörighetsbevis som avses i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal eller i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen. Förordning (2020:753). 2 § Giltighetstiden för behörighetsbevis som utfärdats med stöd av 1 kap. 5 § första eller andra stycket förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska förlängas enligt 1 § endast till utgången av giltighetstiden för det utländska examens-, utbildnings- eller kompetensbevis som det svenska behörighetsbeviset avser. 3 § Sådan tillsyn av fartyg och service av utrustning ombord som ska ske med viss periodicitet under giltighetstiden för certifikat eller andra handlingar som avses i 1 § får som längst anstå nio månader från den dag då tillsynen eller servicen senast skulle ha utförts, om denna dag infaller under perioden den 17 juni 2020-31 december 2020. Förordning (2020:753). 4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om en skyldighet för redare och sjömän att lämna uppgifter som gäller handlingar och tillsyn enligt denna förordning. Förordning (2020:498).