Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:190 · Visa register
Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2019-04-04
Ikraft: 2019-05-15
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen). Förordningen innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Tillsynsmyndigheter 2 § Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU-förordningen. 3 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU-förordningen. Bemyndiganden 4 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om annan skyldighet att lämna information än som anges i artikel 4.1 och 4.3 i EU-förordningen. 5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 1. artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen, och 2. 4 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 6 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 7 i EU-förordningen.