Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1283 · Visa register
Förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2019-12-17
Ikraft: 2020-09-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om samordning av arbetet med digitala informationsutbyten och andra åtgärder avseende digitalisering inom brottmålsförfarandet. Förordningen gäller informationsutbyten eller åtgärder som involverar eller på annat sätt berör fler än två av de myndigheter som anges i 3 §. Om myndigheterna bedömer det lämpligt får samordning enligt denna förordning ske också inom andra områden än brottmålsförfarandet. 2 § Samordningen ska syfta till att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger i utvecklingen av brottmålsförfarandet och bidra till 1. en effektiv och rättssäker ärendehantering, 2. förbättrade möjligheter till analys och uppföljning, och 3. bättre service till enskilda. 3 § För att samordna arbetet ska följande myndigheter samverka i ett råd för digitalisering av rättsväsendet: - Brottsförebyggande rådet, - Brottsoffermyndigheten, - Domstolsverket, - Ekobrottsmyndigheten, - Kriminalvården, - Kustbevakningen, - Polismyndigheten, - Rättsmedicinalverket, - Skatteverket, - Tullverket, och - Åklagarmyndigheten. I rådet ska myndighetscheferna eller deras ställföreträdare ingå. Företrädare för andra myndigheter eller organisationer får vid behov adjungeras till rådet. Ordförande i rådet är myndighetschefen för Brottsförebyggande rådet. Ledamöterna i rådet får bland sig utse en vice ordförande för en viss tid. Brottsförebyggande rådet ansvarar för rådets kanslifunktioner. 4 § Rådet ansvarar för att 1. gemensamma utvecklingsinsatser identifieras och planeras, 2. pågående och genomförda utvecklingsinsatser samt resultat och effekter följs upp, 3. informationshantering i enlighet med förordningen (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering förvaltas och vidareutvecklas, och 4. följa utvecklingen i Sverige och internationellt på området för rådets verksamhet. Rådet ska bidra till samverkan i gemensamma strategiska frågor om användande av ny teknik och innovationer. Rådet ska även bidra till att digitaliseringen genomförs på ett sätt som upprätthåller informationssäkerhet och skyddet av den personliga integriteten. Vid behov ska kunskap inhämtas från och samråd ske med Myndigheten för digital förvaltning och andra berörda aktörer. 5 § Rådet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen (Justitiedepartementet) om verksamheten och uppnådda resultat under det senaste kalenderåret. Av redovisningen ska det också framgå effekter av tidigare utvecklingsinsatser och om behov av större framtida utvecklingsinsatser har identifierats. Rådet ska senast den 1 oktober varje år till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka gemensamma utveck- lingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under nästkommande kalenderår.