Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:476 · Visa register
Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2018-05-09
Ikraft: 2018-05-22
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:190
Upphävd: 2019-05-15
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster). 2 § Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster och utöva tillsyn över att tillhandahållare av paketleveranstjänster fullgör sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 5 i den förordningen. Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. 3 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.