Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:237 · Visa register
Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-03-30
Ikraft: 2017-05-01
Lagstödet för förordningen 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Bemyndiganden 2 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet meddela föreskrifter om 1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 2 kap. 1–3 §§, 2. vad som är tillräckliga kunskaper med hänsyn till uppgifterna för personer som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna och vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier enligt 2 kap. 4 §, 3. användning av derivatinstrument enligt 3 kap. 7 §, 4. vad de försäkringstekniska riktlinjerna enligt 4 kap. 1 § ska innehålla, 5. vad en redogörelse enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska innehålla, 6. vad det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 4 kap. 3 § ska innehålla, 7. vad placeringsriktlinjer enligt 4 kap. 4 § ska innehålla, och 8. vilka upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § och när dessa ska lämnas. 3 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikelser och medge undantag i enskilda fall enligt 8 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.