Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:223 · Visa register
Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2017-03-16
Ikraft: 2017-03-28
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:34
Upphävd: 2018-02-06
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2171 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2172 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340 av den 15 december 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 5. kommissionens meddelande (2015/C 392/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU, och 6. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro 1. varu- och 135 000 euro 1 233 941 kronor tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 4. varu- och 209 000 euro 1 910 323 kronor tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter, 5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 7. byggentreprenad- 5 225 000 euro 47 758 068 kronor kontrakt 8. tjänstekontrakt 750 000 euro 6 855 225 kronor enligt bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro tjänstekontrakt 209 000 euro 1 910 323 kronor byggentreprenadkontrakt 5 225 000 euro 47 758 068 kronor Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: Om är och tröskelvärdet upphandlingen tröskelvärdet i kronor avser i euro varu- och 418 000 euro 3 820 645 kronor tjänstekontrakt samt projekttävlingar byggentreprenad- 5 225 000 euro 47 758 068 kronor kontrakt tjänster enligt bilaga 1 000 000 euro 9 140 300 kronor 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1: 418 000 euro 3 820 645 kronor Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor