Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1106 · Visa register
Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-16
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov samt extern bedömning och medbedömning. Försöksverksamheten ska omfatta skolenheter inom grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och avse engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt samhälls- och naturorienterade ämnen i de årskurser och kurser där nationella prov genomförs. Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden 1 januari 2018–31 december 2021. 2 § Det finns bestämmelser om nationella prov i skollagen (2010:800). Bestämmelserna om nationella prov i skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning gäller i tillämpliga delar i försöksverksamheten, om inte något annat följer av denna förordning. Definitioner 3 § I denna förordning avses med – datorbaserade nationella prov: nationella prov, förstudier för sådana prov, utprovning av nya provuppgifter och användartester för sådana prov i ett datorbaserat system, – extern bedömning: en lärare som inte är elevens undervisande lärare bedömer elevens lösning av ett nationellt prov, – medbedömning: två lärare, där en är huvudansvarig och en är medbedömande, bedömer oberoende av varandra elevens lösning av ett nationellt prov, varvid den huvudansvariga läraren ska vara en annan än den som undervisat eleven i ämnet. Deltagande och statsbidrag 4 § Det är obligatoriskt för de skolenheter som Statens skolverk utser att delta i försöksverksamheten. 5 § Statens skolverk ska göra ett ändamålsenligt urval av skolenheter som ska delta i försöksverksamheten. Urvalet ska grundas på relevanta faktorer som skolform, årskurs, huvudmannaskap och göras på ett sådant sätt som bäst främjar möjligheterna till utvärdering av försöksverksamheten. Vid urvalet ska hänsyn också tas till elever med funktionsnedsättning. 6 § Statens skolverk lämnar statsbidrag, i den mån det finns tillgång på medel, till huvudmannen för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten. Försöksverksamheten ska omfatta cirka 100 skolenheter. Utformning av försöksverksamheten 7 § Huvudmannen för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten ansvarar för att eleverna har tillgång till dator eller annan digital enhet för genomförandet av datorbaserade nationella prov. 8 § Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän. I de fall detta inte är möjligt får den externa bedömningen organiseras på annat sätt. 9 § Vid medbedömning ska den huvudansvariga läraren avgöra vilken bedömning som ska gälla om de två lärarna är oense när det gäller bedömningen. Rektorn ansvarar för att det finns en huvudansvarig respektive medbedömande lärare. Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten 10 § Huvudmännen för de skolenheter som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. 11 § Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten. Av utvärderingen ska den externa bedömningens och medbedömningens effekter på likvärdigheten framgå. Skolverket ska även följa upp hur huvudmännen använt ersättningen de fått för sin medverkan i verksamheten. Skolverket ska, med start 2019 och senast den 15 februari varje år som försöksverksamheten pågår, redovisa omfattningen och erfarenheterna av verksamheten till regeringen. Bemyndigande 12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om omfattningen och utformningen av försöksverksamheten, tidpunkten för genomförandet av de olika delarna av försöksverksamheten samt de deltagande huvudmännens återrapportering. Överklagande 13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2017:1106 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 5, 6 och 12 §§ och i övrigt den 29 juni 2018.