Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:871 · Visa register
Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-09-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:924
Ikraft: 2017-11-01
Rennäringsdelegationens uppgifter 1 § Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en delegation för rennäringsfrågor. 2 § Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är fastställda av länsstyrelsen. Rennäringsdelegationens sammansättning 3 § Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget. Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är ordförande i delegationen. 4 § Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget. Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av uppdragstiden. Beslutsfattande 5 § En rennäringsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare. 6 § Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som rennäringsdelegationen ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas. Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för samefondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten. Förordning (2018:924).