Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:981 · Visa register
Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2016-11-10
1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2017. 2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 9 209 kronor 920 kronor 249 kronor 76 kronor 4 eller fler 14 869 kronor 1 486 kronor 393 kronor 76 kronor axlar 3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 8 154 kronor 815 kronor 220 kronor 76 kronor 4 eller fler 13 430 kronor 1 343 kronor 354 kronor 76 kronor axlar 4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse: Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 7 194 kronor 719 kronor 191 kronor 76 kronor 4 eller fler 11 991 kronor 1 199 kronor 316 kronor 76 kronor axlar 5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.