Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1333 · Visa register
Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2016-12-20
Ikraft: 2017-02-01
Uppgifter 1 § Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs. 2 § Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas. 3 § Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut. 4 § Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet. 5 § Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten. 6 § Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Information till regeringen 7 § Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom. Samverkan 8 § Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. Ledning 9 § Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef. 10 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter. Anställningar och uppdrag 11 § Rikskronofogden är myndighetschef. 12 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen. 13 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant. 14 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig. Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl. 15 § Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant får anställas som kronofogde. 16 § Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning som omfattar indrivning, verkställighet och tillsyn i konkurs. Personalansvarsnämnd 17 § Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 18 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). 19 § Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har skadats i tjänsten. Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten. Övrigt 20 § Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en kronofogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken. 21 § En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid exekutiv försäljning. Undantag från myndighetsförordningen 22 § Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.