Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1023 · Visa register
Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
Departement: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2016-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:309
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten samt utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel. 2 § Myndigheten ska 1. bistå regeringen med det underlag som behövs för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv och om den interna styrningen och kontrollen är betryggande, 2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styrning i staten, 3. göra prognoser för samt analysera och lämna information om den offentliga ekonomin, med särskilt fokus på den statliga ekonomin, och 4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter. Ekonomisk styrning 3 § Myndigheten ska 1. utveckla en god redovisningssed i staten, 2. utveckla och förvalta formerna för den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet, 3. utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen, 4. utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen, 5. utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten, 6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje statlig myndighet, och 7. efter överenskommelse bistå Kammarkollegiet med stöd inför upphandling av samordnade ramavtal om administrativa system. Förordning (2017:1096). Statsredovisning 4 § Myndigheten ska 1. ansvara för statsredovisningen, 2. månatligen följa, analysera och redovisa utfallet för statens budget och ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten, 3. redovisa årsutfallet för statens utgifter, dels i enlighet med strukturen för statens budget, dels realekonomiskt fördelat, 4. efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall på statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela berörda myndigheter dessa, 5. underhålla strukturer och fördelningsnycklar mellan inkomsttyperna 9000 och 1000, 6. vid budgetårets utgång redovisa skatter under inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen, 7. fastställa det definitiva utfallet av skatteinkomsterna, och 8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. Prognoser 5 § Myndigheten ska 1. göra analyser av och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter, 2. göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet samt för hela den konsoliderade offentliga sektorn, 3. inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen sammanställa underlag avseende föregående, innevarande och de tre nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finansdepartementet) inte gör, 4. analysera måluppfyllelsen av de budgetpolitiska målen: utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn, 5. redovisa prognoser avseende statens utgifter, dels i enlighet med strukturen för statens budget, dels realekonomiskt fördelat, och 6. utveckla och förvalta metoder och modeller så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kan förbättras. Statlig lokalförsörjning 6 § Myndigheten ska samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen och följa upp dessa uppgifter. Myndigheten ska också lämna yttrande över sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande. Rapportering 7 § Myndigheten ska varje år till regeringen lämna 1. underlag till pris- och löneomräkningen, 2. fastställda ekonomiadministrativa värden för de statliga myndigheterna under regeringen senast den 23 april, 3. information om de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel, 4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten, 5. en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll senast den 31 mars, och 6. yttranden om de årliga räkenskaper som ansvariga organ ska upprätta enligt artikel 59.5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. 8 § Myndigheten ska vidare lämna information om statens finanser till internationella organisationer och utfall för statens budget enligt rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk till Statistiska centralbyrån. EU-revision 9 § Myndigheten är revisionsmyndighet för operativa program inom 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden, och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, 2. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och Fonden för inre säkerhet, och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, och 3. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 10 § Myndigheten är attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som regleras i artikel 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken. 11 § Myndigheten är revisionsmyndighet enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete, för samarbetsprogram som förvaltas av en myndighet som är placerad i Sverige. Myndigheten ska företräda Sverige i de grupper av revisorer som inrättas för de samarbetsprogram vars förvaltande myndigheter inte är placerade i Sverige. 12 § Myndigheten ska företräda Sverige i de grupper för revisorer som inrättas i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 897/2014 av den 18 augusti 2014 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av sådana program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument. 13 § Myndigheten ska utföra sådan kontroll och vidta sådana övriga åtgärder som avses i 1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), och 2. de kompletterande bestämmelser som finns i a) 9 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, och b) förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. 13 a § Myndigheten ska lämna sådana upplysningar som avses i artikel 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2019:309). 14 § Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att revisionen av EU-medel utförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Informationssystemet Hermes 15 § Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för budgetering, hantering av dokument och uppföljning (Hermes), med undantag för den del av systemet som utgörs av det verksamhetsstöd som avses i 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och användarstöd avseende RK Statsbudgetstöd, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de närmaste två åren när det gäller verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Stöd till myndigheter 16 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och rådgivning. Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra statliga myndigheter. Tjänsteexport 17 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Samverkan 18 § Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. 19 § Myndigheten ska vid framtagandet av prognoser över statens inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser. Ledning 20 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 21 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Särskilda organ 22 § Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter. 23 § Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den statliga internrevisionen. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sju andra ledamöter. Anställningar och uppdrag 24 § Generaldirektören är myndighetschef. 25 § Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordföranden i redovisningsrådet utses av myndigheten. Personalansvarsnämnd 26 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 27 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 28 § Myndigheten ska ta ut avgifter för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen ska tas ut med följande belopp: Avgiftsintäkter per år Årlig avgift kronor kronor högst 999 999 0 1 000 000–24 999 999 3 900 25 000 000–99 999 999 5 900 100 000 000–149 999 999 7 800 150 000 000–299 999 999 9 800 300 000 000 eller mer 11 700 29 § Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för verksamhet hänförlig till de administrativa system som avses i 3 § 7. Avgifter får dock inte tas ut för verksamhet som avser informationssystemet Hermes. 30 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådan verksamhet som avses i 16 §. Rätt att meddela föreskrifter 31 § Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av författningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen. Rätt att få upplysningar 32 § Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den information som myndigheten behöver för sin verksamhet. Övergångsbestämmelser 2016:1023 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande när myndigheten handlägger ärenden som avser EU-revision för programperioden 2007–2013.