Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:14 · Visa register
Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2016-01-21
Ikraft: 2016-02-02
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:223
Upphävd: 2017-03-28
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2341 av den 15 december 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2342 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2340, och 4. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1: 135 000 euro 1 233 941 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b: 209 000 euro 1 910 323 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket: 418 000 euro 3 820 645 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1: 418 000 euro 3 820 645 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 225 000 euro 47 758 068 kronor