Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:575 · Visa register
Åklagardataförordning (2015:575)
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2015-10-01
Ikraft: 2016-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1738
Upphävd: 2019-01-01
1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av åklagardatalagen (2015:433). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Tillgången till personuppgifter 2 § Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom åklagarväsendet. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet. 3 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att det inom den egna myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till personuppgifter. Utlämnande av personuppgifter 4 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får lämna uppgifter om juridiska personer till Skatteverket om uppgifterna behövs där för brottsbekämpande verksamhet. 5 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får, om det är förenligt med svenska intressen, lämna personuppgifter som behandlas enligt 2 kap. 5 § åklagardatalagen (2015:433) till en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om det behövs för att mottagaren av uppgifterna ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott. Elektroniskt utlämnande av personuppgifter 6 § Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomst och om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till uppgifter ska kunna medges de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § åklagardatalagen (2015:433). Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan den myndighet som beslutar om direktåtkomst har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet. 7 § Begränsningen i 2 kap. 16 § åklagardatalagen (2015:433) gäller inte för de myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga. 8 § Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i 2 kap. 16 § åklagardatalagen (2015:433) lämnas ut på medium för automatiserad behandling till: 1. allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, 2. en konkursförvaltare, 3. Justitiekanslern, 4. Brottsförebyggande rådet, 5. en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde eller den som kan jämställas med en sådan, och 6. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om uppgifterna behövs för dess brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). Bevarande och gallring Digital arkivering 9 § När Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens operativa verksamhet. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän. Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten och Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering. Undantag från gallring 10 § Riksarkivet får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 10 § tredje stycket åklagardatalagen (2015:433) får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Övriga bestämmelser 11 § Åklagarmyndigheten får, efter att ha gett Ekobrottsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av åklagardatalagen (2015:433) och denna förordning. 12 § Innan Åklagarmyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig.