Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2015:504 · Visa register
Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1369
Ikraft: 2015-08-03
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med bidraget är att sådan utbildning ska kunna kombineras med traineejobb eller leda till kompetens för en tillsvidareanställning för en person som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2016:1369). Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag får lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen 1. riktar sig till den som har fyllt 20 år, 2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och 3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde. Statsbidrag får även lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen 1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och 2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. För utbildning som avses i första eller andra stycket ska bestämmelserna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800), förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar tillämpas, med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval. När det gäller studiestöd finns det särskilda bestämmelser om utbildningen i studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2016:1369). 3 § Statsbidrag får lämnas endast om kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens. Bidragsbelopp 4 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår i sänder med 47 500 kronor per årsstudieplats. Ansökan och beslut om statsbidrag 5 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som utbildningen sammanlagt ska omfatta och vilket yrkesområde utbildningen ska avse. Av en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det dessutom framgå 1. hur utbildningen har planerats och hur den ska kunna kombineras med sådant arbete som avses i 2 § första stycket, 2. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen, och 3. vilket behov som finns av utbildningen. Till en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det bifogas ett yttrande från Arbetsförmedlingen om utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet. Förordning (2016:1369). 6 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget. I ett beslut om att bevilja bidrag ska villkoren för bidrag enligt 2 § första eller andra stycket anges. Beslutet får förenas med ytterligare villkor som också ska framgå av beslutet. Förordning (2016:1369). Uppföljning och redovisning 7 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts. 8 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Återbetalning och återkrav 9 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 3. sådan redovisning som avses i 8 § inte har lämnats, eller 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. 10 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att avstå från återkrav helt eller delvis. 11 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att avstå från krav på ränta helt eller delvis. Bemyndigande 12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Överklagande 13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2016:763 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.