Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:946 · Visa register
Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-06-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:461
Övrigt: Rättelseblad 2014:946 har iakttagits.
Ikraft: 2014-08-06 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1361
Upphävd: 2017-02-01
Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden de väntar på att tas emot för bosättning i en kommun. Förordning (2014:1547). Målgrupp 2 § Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är registrerade vid och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan begränsning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt 18 år. Förordning (2014:1547). Schablonersättning 3 § En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om – utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §, – utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), och – utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen. Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda. Förordning (2016:461). 4 § Schablonersättningen lämnas med 3 500 kr för varje påbörjad månad som utlänningen deltar i utbildningen. Förordning (2015:499). Beslut och utbetalning 5 § Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna förordning. 6 § En ansökan om ersättning ska omfatta hela den tid utlänningen deltagit i utbildningen. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kvartal när utlänningen lämnat anläggningsboendet i kommunen. Ersättningen betalas ut i efterskott kvartalet efter ansökan. Utbetalning får göras efter den tidpunkten om det finns särskilda skäl. Förordning (2015:499). Uppgiftsskyldighet 7 § Kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Återbetalning och återkrav 8 § En kommun som fått ersättning enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund. 9 § Om en kommun är återbetalningsskyldig, ska Migrationsverket besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Om det finns särskilda skäl för det, får Migrationsverket avstå helt eller delvis från ett krav på återbetalning. Överklagande 10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Bemyndigande 11 § Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2014:946 1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014. 2. Har upphävts genom förordning (2015:499). 3. Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning som deltar i utbildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett när utbildningen påbörjats. 2015:499 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015. 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2015. 3. Om en kommun har fått ersättning för 2015 enligt förordningen i den äldre lydelsen ska den redan lämnade ersättningen dras av från den ersättning som kommunen har rätt till enligt förordningen i den nya lydelsen. 2016:1361 1. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2017. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om kostnader som uppkommit före ikraftträdandet, oavsett om utlänningen fortsätter att delta i utbildningen efter denna tidpunkt. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska dock ha inkommit senast den 30 april 2017.