Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:535 · Visa register
Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2014-06-12
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
1 § Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG och enligt lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning. Övergångsbestämmelser 2014:535 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014, då förordningen (1993:969) om märkning av textilier ska upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014 i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden före den 8 maj 2012.