Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:508 · Visa register
Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2014-06-05
Ikraft: 2014-08-01
1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska rapporteras till den behöriga myndigheten i Sverige i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. 2 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.