Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1487 · Visa register
Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten
Departement: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 2014-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:872
Ikraft: 2015-01-01
1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen. 3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen. 4 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:872).