Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1323 · Visa register
Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2014-10-30
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2015. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 8 729 kronor 872 kronor 236 kronor 72 kronor 4 eller fler axlar 14 094 kronor 1 409 kronor 372 kronor 72 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 7 729 kronor 772 kronor 209 kronor 72 kronor 4 eller fler axlar 12 730 kronor 1 273 kronor 336 kronor 72 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse. Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag högst 3 axlar 6 819 kronor 681 kronor 181 kronor 72 kronor 4 eller fler axlar 11 366 kronor 1 136 kronor 300 kronor 72 kronor Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.