Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1108 · Visa register
Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2014-09-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:84
Ikraft: 2015-01-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter om hur förvaringsrum i häkten och polisarrester ska utformas och utrustas. 2 § Ett förvaringsrum ska ha en golvyta på minst 6 kvadratmeter. Rummets kubikinnehåll ska vara minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter. Rummet ska vara försett med fönster så att det får tillräckligt med dagsljus. Rummet ska vara tillräckligt ljudisolerat och även i övrigt utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och andra om möjligt förhindras. Rummet ska vara utformat så att obehöriga förhindras att se in. 3 § Ett förvaringsrum ska vara ändamålsenligt utrustat för den intagnes behov. I ett förvaringsrum ska det finnas stol, bord, säng och utrymme för förvaring av tillhörigheter. Rummet ska också ha ett signalsystem för att påkalla uppmärksamhet. I anslutning till rummet ska det finnas handfat och toalett. Rum som används till förvaring av berusade, våldsamma eller sjuka personer får ha annan lämplig inredning. Inredningen i ett förvaringsrum ska om möjligt utformas och förses med sådana skyddsanordningar att den intagne inte kan skada sig själv eller någon annan. 4 § Kriminalvården och Polismyndigheten upprättar normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester. 5 § Ett förvaringsrum i en polisarrest får avvika från kraven i 2 § första stycket på golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd med högst fem procent. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till tillfälliga behov, får ett förvaringsrum i en polisarrest som inte används stadigvarande även avvika från kraven i 2 § på att rummet ska vara försett med fönster och på att rummet ska vara utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och andra om möjligt förhindras. Förordning 2016:84). 6 § Kriminalvården utövar tillsyn över häkten och polisarrester som är anordnade i anslutning till häkten. Polismyndigheten utövar tillsyn över övriga polisarrester. Kriminalvården och Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpning av denna förordning för sina respektive tillsynsområden. Förordning (2016:84). Övergångsbestämmelser 2016:84 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016. 2. Den nya 5 § gäller endast förvaringsrum som färdigställts före ikraftträdandet.