Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:850 · Visa register
Förordning (2013:850) om EU-miljömärket
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2013-11-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1081
Ikraft: 2014-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. Behörigt organ 2 § Miljömärkning Sverige Aktiebolag är det behöriga organ som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10). Förvaltningslagens tillämpning 3 § Vid Miljömärkning Sverige Aktiebolags handläggning av ärenden som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900): – 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, – 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, och – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen hindrar inte att Miljömärkning Sverige Aktiebolag hemlighåller 1. identiteten hos den som enligt artikel 10.2 har framställt ett klagomål som rör en produkt som är märkt med EU-miljömärket, eller 2. uppgifter som omfattas av sekretessavtal mellan Miljömärkning Sverige Aktiebolag och någon annan. Förordning (2018:1081). Kriterier för EU-miljömärket 4 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.