Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:792 · Visa register
Förordning (2013:792) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2013-10-24
SFS 2013:792 Utkom från trycket den 5 november 2013 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2014; utfärdad den 24 oktober 2013. Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2014. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 8 134 kronor 813 kronor 220 kronor 67 kronor 4 eller fler 13 133 kronor 1 313 kronor 347 kronor 67 kronor axlar Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 7 202 kronor 720 kronor 194 kronor 67 kronor 4 eller fler 11 862 kronor 1 186 kronor 313 kronor 67 kronor axlar Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 6 354 kronor 635 kronor 169 kronor 67 kronor 4 eller fler 10 591 kronor 1 059 kronor 279 kronor 67 kronor axlar Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 211 kronor.