Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:330 · Visa register
Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2013-05-23
Ikraft: 2013-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:502
Upphävd: 2017-07-02
1 § Den som är eller har varit verksam vid Europeiska polisbyrån (Europol) i egenskap av ledamot i styrelsen eller anställd, eller har ålagts tystnadsplikt med stöd av artikel 41.2 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), får inte obehörigen röja uppgifter som han eller hon fått kännedom om på grund av verksamheten vid Europol. I fråga om den som fått del av uppgifter som avses i första stycket inom ramen för anställning eller uppdrag hos en svensk myndighet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.