Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:23 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 2012-11-22
Ikraft: 2013-01-01
Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande. 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973: a) Trafiklivränta ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663). b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1971:14). c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004 ökas med en procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,13 procent. 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med en procent. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004. b) Det som anges i 2a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning. 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,13 procent. b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.