Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1079 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 2013-12-19
Ikraft: 2014-01-01
Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande. 1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år 1973: a) Trafiklivränta sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1967:663). b) Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks med 0,23 procent (jfr SFS 1971:14). c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,23 procent. 2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004. b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning. 3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor sänks med 0,23 procent. b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.