Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1051 · Visa register
Lag (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Departement: Finansdepartementet BF
Utfärdad: 2013-12-05
Ikraft: 2014-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:969
Upphävd: 2014-08-02
1 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. För att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt förordning (EU) nr 575/2013 ska de institut som omfattas av förordningen betala en årlig avgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra styckena.