Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:742 · Visa register
Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2012-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:264
Ikraft: 2013-01-01
Förordningens innehåll 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Dokumentation och kontroll av åtkomst 2 § Institutet ska se till att åtkomst till personuppgifter dokumenteras. Institutet ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Gallring 3 § Institutet ska upprätta särskilda rutiner för gallring av de uppgifter som har behandlats i verksamheten. Institutet ska dels efter varje avslutat projekt, dels kontinuerligt pröva vilka uppgifter som kan gallras och vilka uppgifter som måste bevaras för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 4 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 14 § lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att uppgifter ska kunna bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Intresset av att uppgifter bevaras ska vägas mot behovet av skydd för den enskildes personliga integritet. Material som inte gallras ska överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2018:264).