Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:275 · Visa register
Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2012-05-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:2096
Ikraft: 2012-07-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt bestämmelser som ansluter till lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning. Förordningen är meddelad med stöd av – 3 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 §, – 4 a § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 4–5 a §§, – 4 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 7 §, – 6 § lagen om trygg naturgasförsörjning i fråga om 8 §, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2096). Behörig myndighet 2 § Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:1565). Överenskommelser mellan behöriga myndigheter 3 § Energimyndigheten får ingå överenskommelser med behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:1565). Solidaritet enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 4 § Energimyndigheten ska för Sveriges räkning begära solidaritet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938. Förordning (2018:2096). 5 § När Sverige har begärt att en solidaritetsåtgärd ska vidtas enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938 ska den som är systembalansansvarig enligt 7 kap. naturgaslagen (2005:403), inom ramen för systembalansansvaret, säkerställa att den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till dessa kunder i enlighet med det balansansvar som regleras i 7 kap. samma lag. Förordning (2018:2096). 5 a § Om det uppstår dröjsmål med betalning för gas som begärs enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, ska Energimyndigheten ombesörja betalningen på den systembalansansvariges bekostnad. Förordning (2018:2096). Tillkännagivande av krisnivåer 6 § Energimyndigheten får överlämna åt Affärsverket svenska kraftnät att tillkännage sådana krisnivåer som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) 2017/1938. När Affärsverket svenska kraftnät tillkännager en krisnivå, ska verket omedelbart informera Energimyndigheten om detta och förse myndigheten med all nödvändig information. Förordning (2018:1565). Bemyndiganden Företagsplaner 7 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner). Insamling av information 8 § Energimyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Energimyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning. Förordning (2018:1565). 9 § Har upphävts genom förordning (2018:1565).