Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:273 · Visa register
Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2012-05-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1432
Ikraft: 2012-07-01
Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2018:1432). Definitioner 2 § Termer och uttryck som definieras i naturgaslagen (2005:403) har samma betydelse i denna lag. Behörig myndighet 3 § Den myndighet som regeringen bestämmer är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1938. Lag (2018:1432). Företagsplaner 4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasföretag och företag som förbrukar naturgas att upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan för företagets verksamhet (företagsplaner). Solidaritet vid kris i gasförsörjningen 4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om 1. tekniska åtgärder för att gas ska kunna levereras enligt artikel 13 i förordning (EU) 2017/1938, och 2. vem som enligt artikel 13 i samma förordning ska ansvara för att a) begära solidaritet, b) den mängd gas som krävs för att tillgodose behovet hos solidaritetsskyddade kunder tillförs det västsvenska naturgassystemet och fördelas till dessa kunder, och c) skälig ersättning betalas till den medlemsstat som har bidragit med gas. Lag (2018:1432). Tillsyn 5 § Den behöriga myndigheten utövar tillsyn över att 1. förordning (EU) 2017/1938 och de åtgärdsplaner och krisplaner som har upprättats enligt förordningen följs, och 2. denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Lag (2018:1432). 6 § Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) 2017/1938 och denna lag. Lag (2018:1432). 7 § Den behöriga myndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att se till att de föreskrifter och planer som omfattas av tillsynen följs. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett föreläggande gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Avgifter 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för att finansiera de uppgifter som den behöriga myndigheten har enligt förordning (EU) 2017/1938 samt enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1432). Överklagande 9 § Ett beslut om föreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.