Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:682 · Visa register
Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:565
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2023-07-01
Innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun. Vem som får anordna utbildningen 2 § Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast höstterminen 2019. Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800). Förordning (2018:565). Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet 3 § Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte annat framgår av denna förordning. Utbildningens utformning 4 § Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning. Studiehandledning 5 § Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i form av undervisning vid högst tre preparandkurser under studiegången vilka tillsammans omfattar högst 15 veckor. Dokumentation 6 § Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska läggas upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs studier och kunskapsutveckling. Gymnasieexamen 7 § Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen. Förordning (2013:756). Interkommunal ersättning 8 § Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap. 50 och 51 §§ skollagen (2010:800). Uppföljning och utvärdering 9 § Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Övergångsbestämmelser 2011:682 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med den 30 juni 2017. 2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås. 4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli 2015. Förordning (2013:756).