Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:658 · Visa register
Förordning (2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2011-05-26
Ikraft: 2011-07-01
1 § Om det finns skäl för det, får Sjöfartsverket se till att ett fartyg eller ett annat större föremål som har sjunkit i allmän farled helt eller delvis avlägsnas om 1. fartyget eller föremålet medför hinder eller fara för sjöfarten, och 2. den berörda befälhavaren, redaren eller ägaren inte omedelbart ser till att fartyget eller föremålet avlägsnas. Sjöfartsverket har samma befogenhet när ett fartyg eller något annat större föremål har sjunkit inom ett vattenområde där fiske får bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och fartyget eller föremålet orsakar allvarliga hinder för ett betydelsefullt fiske. Innan Sjöfartsverket fattar beslut om att avlägsna ett fartyg eller ett föremål enligt detta stycke, ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten. 2 § Denna förordning gäller inte om det område där fartyget eller föremålet har sjunkit står under en särskild myndighets tillsyn.