Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:355 · Visa register
Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-03-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:903
Ikraft: 2011-05-01
Tidsbegränsad: 2024-07-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni 2022. Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en utbildning inom grundskolans årskurser 7–9 som inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Syftet med spetsutbildningen är, utöver vad som följer av 10 kap. 2 § skollagen (2010:800), att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Förordning (2014:1000). 2 § Statens skolverk får inför vart och ett av läsåren 2012/13–2014/15 besluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten enligt denna förordning. Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de åtta läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7. För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i första stycket att elever från hela landet ska tas emot till spetsutbildningen enligt 10 kap. 26 § skollagen (2010:800). Förordning (2014:1000). 3 § Statens skolverks beslut om deltagande i försöksverksamheten får inför varje läsår avse högst 10 utbildningar med maximalt 30 elever i varje årskurs. Spetsutbildningen ska antingen avse matematik eller naturorienterande ämnen, eller samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. Av samtliga spetsutbildningar inom försöksverksamheten ska högst 15 utbildningar avse matematik eller naturorienterande ämnen och högst 15 utbildningar avse samhällsorienterande eller humanistiska ämnen. Skolverket ska sträva efter att spetsutbildningarna blir jämnt fördelade över landet. Villkor för deltagande 4 § Statens skolverk får besluta om deltagande i försöksverksamheten för en huvudman som kan erbjuda spetsutbildning av god kvalitet och i enlighet med bestämmelserna i 5-9 §§ om huvudmannen visar att 1. huvudmannen har ett etablerat samarbete med en gymnasieskola som har utbildning i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot, 2. huvudmannen för undervisningen på gymnasial nivå använder lärare som har en utbildning avsedd för denna undervisning, 3. spetsutbildningens särskilda utformning inte minskar elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller för högskoleförberedande program i gymnasieskolan, och 4. kostnaderna för utbildningen inte överstiger huvudmannens kostnader för övrig grundskoleutbildning. Utbildningens innehåll och omfattning 5 § Spetsutbildningen ska inriktas mot något eller några av grundskoleämnena - engelska, - matematik, - naturorienterande ämnen: biologi, fysik eller kemi, - samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap, eller - språkval. Statens skolverk får medge att spetsutbildningen ska innehålla vissa kurser enligt de ämnesplaner som gäller för ämnen i gymnasieskolan som motsvarar ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. 6 § Spetsutbildningen behöver inte följa den fördelning av undervisningstiden som följer av timplanen för grundskolan i bilaga 1 till skollagen (2010:800). Den totala undervisningstid som föreskrivs i 10 kap. 5 § första stycket skollagen får inte underskridas. Behörighet och urval 7 § Tester och prov för att bedöma en sökandes kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får utgöra villkor för antagning eller grund för urval mellan sökande till utbildningen. Huvudmannen ska inför ansökan till spetsutbildningen informera om de villkor som gäller för antagning och om hur urval kommer att göras. Betyg 8 § När en ämnesplan som gäller för gymnasieskolan tillämpas, ska bestämmelserna om betygssättning i 15 kap. 22-24 §§ skollagen (2010:800) och 8 kap. 2 och 3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) gälla. Betyg som sätts enligt första stycket ska utfärdas separat. 9 § Av elevens slutbetyg från grundskolan ska det framgå att eleven deltagit i en spetsutbildning och mot vilket eller vilka ämnen utbildningen varit inriktad. Beslut 10 § I ett beslut om deltagande i försöksverksamheten ska det anges vid vilken skolenhet spetsutbildningen ska anordnas och vilka behörighetskrav och urvalsgrunder som får användas. Uppföljning och utvärdering 11 § De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. 12 § Statens skolverk ska senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning av försöksverksamheten till Regeringskansliet. Skolverket ska senast den 30 april under 2019, 2021 och 2023 lämna en redovisning av omfattningen av försöksverksamheten och en utvärdering av den till Regeringskansliet. Förordning (2016:903). Bemyndigande 13 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om 1. hur en ansökan om deltagande i försöksverksamheten ska göras, 2. vilka uppgifter en ansökan ska innehålla, 3. vilka handlingar som ska ges in tillsammans med en ansökan, 4. när en ansökan senast ska göras, och 5. utformningen av betygsdokument som utfärdas enligt 8 §. Överklagande 14 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.