Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:339 · Visa register
Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader
Departement: Finansdepartementet BB
Utfärdad: 2011-03-31
Ikraft: 2011-05-02
1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) om krav på byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tilllämpas även i fråga om en byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag. Ett sådant utrymme ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handikappanpassning. 3 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.