Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1494 · Visa register
Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2011-12-08
Ikraft: 2012-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet. 2 § Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad 1. lax (Salmo salar), 2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm, 3. röding (Salvelinus spp.), 4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och 5. öring (Salmo trutta). 3 § Med Östersjöområdet avses i denna förordning 1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24–32 (BAL 24–BAL 32) såsom dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del och 2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack. Utsläppande på marknaden 4 § Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut fiskarter som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet och som innehåller högre halter av dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen 5 § Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland och Lettland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006. Övrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006. Straff 6 § Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Anmälningsskyldighet 7 § Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar överträdelse av denna förordning eller av någon föreskrift som meddelats med stöd av denna förordning har skett, ska detta anmälas till Tullverket. Bemyndiganden 8 § Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som ska krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska anses vara tillåten enligt 5 §. Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.