Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1099 · Visa register
Förordning (2011:1099) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2012
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2011-10-27
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2012. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 8 849 kronor 884 kronor 239 kronor 73 kronor 4 eller fler axlar 14 288 kronor 1 428 kronor 377 kronor 73 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 7 835 kronor 783 kronor 212 kronor 73 kronor 4 eller fler axlar 12 905 kronor 1 290 kronor 341 kronor 73 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse. Antal axlar Avgift per år Avgift per Avgift per Avgift per månad vecka dag högst 3 axlar 6 913 kronor 691 kronor 184 kronor 73 kronor 4 eller fler axlar 11 522 kronor 1 152 kronor 304 kronor 73 kronor Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 230 kronor.