Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1022 · Visa register
Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2011-09-15
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1499
Upphävd: 2018-08-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. 2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. 3 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 14 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. 4 § En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av en energirelaterad produkt. Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser. 5 § En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då däcket visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter i förordning EG nr 1222/2009. 6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Övergångsbestämmelser 2011:1022 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012 i fråga om 3 och 5 §§ och i övrigt den 1 november 2011. 2. Förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla den 1 november 2011. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen. Detta gäller dock inte om en sådan produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.