Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1575 · Visa register
Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-12-08
Ikraft: 2011-12-30
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:5
Upphävd: 2014-01-28
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, 3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, och 4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1: 130 000 euro 1 233 401 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b: 200 000 euro 1 897 540 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket: 5 000 000 euro 47 438 500 kronor Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket: 400 000 euro 3 795 080 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 000 000 euro 47 438 500 kronor Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av – 3 kap. 1 § första stycket 1: 400 000 euro 3 795 080 kronor – 3 kap. 1 § första stycket 2: 5 000 000 euro 47 438 500 kronor