Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:74 · Visa register
Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2010-02-18
Ikraft: 2010-03-02
Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning av den till svenska har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2004:48). Samma texter och översättning finns intagna som en bilaga till luftfartslagen (1957:297). Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Enligt artikel 24.2 i Montrealkonventionen ska depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om sådana ändringar av beloppsgränserna i artiklarna 21 och 22 i konventionen som sker med tillämpning av artikel 24. Enligt 9 kap. 4 § andra stycket luftfartslagen ska regeringen ge till känna sådana ändringar. Följande ändringar finns att ge till känna. Med verkan från och med den 30 december 2009 har de beloppsgränser som anges i artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändrats enligt följande. Beloppsgräns före ändringen Beloppsgräns efter ändringen 17 19 1 000 1 131 4 150 4 694 100 000 113 100