Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:53 · Visa register
Tillkännagivande (2010:53) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-01-21
Ikraft: 2010-02-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1037
Upphävd: 2011-10-11
Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009, samt kommissionens meddelande (2009/C 292/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europarlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG. Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av -3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1: 125 000 euro 1 243 375 kronor -3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b: 193 000 euro 1 919 771 kronor -3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket: 4 845 000 euro 48 193 215 kronor Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av -3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket: 387 000 euro 3 849 489 kronor -3 kap. 1 § första stycket 2: 4 845 000 euro 48 193 215 kronor