Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1472 · Visa register
Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:268
Ikraft: 2011-01-01
Uppgifter 1 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas även till de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2018:268). 2 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. 3 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting och enskilda. Ledning 4 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet leds av en myndighetschef. 5 § Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 9 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.