Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:57 · Visa register
Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2009-02-12
Ikraft: 2009-03-01
Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2009: 1. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS 1983:7) om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall, 2. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1989:2) om utrustning för radiografering, 3. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:1) om bäringskikare och pejlkompasser försedda med tritiumljus, 4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:3) om tillstånd för skolor att inneha och använda vissa röntgenutrustningar och slutna strålkällor för undervisningsändamål, samt import, tillverkning och försäljning av sådana, 5. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1992:4) om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne, 6. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:3) om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne, 7. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1994:4) om tekniska anordningar i vilka som bieffekt alstras joniserande strålning, s.k. parasitär röntgenstrålning, 8. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:2) om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör, 9. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:3) om torkning med mikrovågor, 10. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1995:4) om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall, 11. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:2) om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar, 12. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1996:3) om externa personer i verksamhet med joniserande strålning, 13. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1997:1) om arkivering vid kärntekniska anläggningar, 14. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:1) om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall, 15. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier, 16. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning, 17. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:4) om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning, 18. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:5) om mätning och rapportering av persondoser, 19. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:6) om läkarundersökning för arbete med joniserande strålning, 20. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:1) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning, 21. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:2) om röntgendiagnostik, 22. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:3) om nukleärmedicin, 23. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:4) om medicinsk strålbehandling, 24. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:5) om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen, 25. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:7) om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor, 26. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2000:8) om radiografering, 27. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:9) om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor, 28. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:10) om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar, 29. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:11) om strålskyddsföreståndare vid kärntekniska anläggningar, 30. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2000:12) om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar, 31. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2001:1) om hantering av radioaktivt avfall och kärnavfall vid kärntekniska anläggningar, 32. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2002:2) om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik, 33. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2002:4) om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar, 34. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2005:1) om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137, 35. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:2) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar, 36. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2005:4) om lasrar, 37. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2005:6) om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strål2 ning, 38. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:1) om införsel SFS 2009:57 och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen, 39. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:2) om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, 40. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 2006:3) om avgifter vid riksmätplatsen för joniserande strålning, 41. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2007:1) om tillstånd att inneha och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik, och 42. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2007:2) om diagnostiska referensnivåer inom nukleärmedicin.