Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:555 · Visa register
Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-05-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1202
Ikraft: 2009-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:965
Upphävd: 2016-02-01
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ska lämna till den kommunala nämnd (nämnden) som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag enligt 15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förordning (2009:1202). 2 § Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda: 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, 2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har betalats ut för minst 250 hela dagar, 3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1 eller 3–6 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut, 4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och 5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut eller har betalats ut. Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket. Förordning (2009:1202). 3 § Nämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande uppgifter om enskilda: 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, 2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in, 3. att arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut, och 4. vilken tidsperiod utbetalning enligt 3 avser. Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till nämnden. 4 § Nämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande uppgifter om enskilda: 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, 2. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 7 och 8 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut, 3. vilken ersättning enligt 2 som har beviljats, och 4. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 2 betalas ut eller har betalats ut. Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket. Förordning (2009:1202). Övergångsbestämmelser 2015:965 Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet av lagen.