Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:315 · Visa register
Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2009-04-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:928
Övrigt: Rättelseblad 2015:501 har iakttagits.
Ikraft: 2009-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:214
Upphävd: 2019-06-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Begränsningar avseende statlig verksamhet 2 § Förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ansvarar för får innefatta myndighetsutövning endast i den utsträckning som anges i 3 §. 3 § En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namn 1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, 2. i enklare fall besluta i ärenden om resebidrag i form av ersättning för resa och logi enligt förordningen (2015:500) om resebidrag, och 3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Förordning (2015:928). Verksamhetsrapporter m.m. 4 § Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har träffat ett samtjänstavtal ska, så snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till Kammarkollegiet. 5 § Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska genom årliga verksamhetsrapporter redovisa hur verksamheten har bedrivits. Verksamhetsrapporterna ska ges in till Kammarkollegiet. Uppföljningsansvar m.m. 6 § Kammarkollegiet ska, utifrån de samtjänstavtal och verksamhetsrapporter som ska ges in till myndigheten, löpande följa upp verksamhet som bedrivs enligt samtjänstavtalen. Om Kammarkollegiet i sin uppföljning upptäcker brister i samtjänstavtalen eller verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, ska myndigheten rapportera detta till regeringen. 7 § Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och landsting med råd och vägledning om hur samtjänstavtal och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan utformas och bedrivas. Bemyndigande 8 § Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redovisning som enligt 5 § ska ges in till myndigheten. Övergångsbestämmelser 2010:1737 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet. 2015:501 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för flyttningsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.