Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1425 · Visa register
Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-12-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:489
Ikraft: 2010-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Behörig myndighet 2 § Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana produkter. Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. 2 a § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller kravspecifikationer för spritdrycker enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89. Förordning (2014:519). 2 b § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Förordning (2017:489). 3 § Livsmedelsverket ska övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. 4 § Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Kontrollmyndigheter 5 § Behörig myndighet att utöva kontroll är den myndighet som är behörig att utöva kontroll enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §. 6 § Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva kontroll av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 510/2006. 7 § Länsstyrelserna samordnar kommunernas kontrollverksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning. 8 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning. Föreskrifter om kontroll 9 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas. 10 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldigheten för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver. Övriga bestämmelser om kontroll 11 § De kostnader som en kontrollmyndighet får till följd av åtgärder enligt 15 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, ska ersättas av den som var ägare till jordbruksprodukterna eller livsmedlen när de togs om hand. Laboratorier 12 § Laboratorier som utför undersökningar av jordbruksprodukter och livsmedel i samband med kontroll enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller av ett annat likvärdigt ackrediteringsorgan. Avgifter 13 § Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Övriga bestämmelser 14 § Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och denna förordning. 15 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.