Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1422 · Visa register
Förordning (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-12-03
Ikraft: 2010-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:466
Upphävd: 2018-06-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Personuppgiftsansvarig 2 § Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning. Förhållandet till lagen om den officiella statistiken och personuppgiftslagen 3 § Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken gäller när Statistiska centralbyrån behandlar personuppgifter för att framställa statistik över kommunalt vårdnadsbidrag. Om inte annat följer av angivna bestämmelser eller denna förordning gäller personuppgiftslagen (1998:204) vid Statistiska centralbyråns behandling av personuppgifterna. Ändamål för behandling av personuppgifter 4 § Behandling av personuppgifter får ske inom ramen för ett uppdrag från regeringen som gäller framställning av statistik över det kommunala vårdnadsbidraget. Personuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifter som får behandlas 5 § Utöver vad som följer av 14 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken får Statistiska centralbyrån behandla sådana personuppgifter som anges i 2 § förordningen (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag. Endast sådana uppgifter får behandlas som behövs för de ändamål som anges i 4 §. Betydelsen av den enskildes inställning 6 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen. Rättelse och skadestånd 7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.