Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:620 · Visa register
Förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-05-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1835
Ikraft: 2009-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister. 2 § Med djurskyddskontrollregister avses i denna förordning det register som Statens jordbruksverk för med stöd av lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister. Personuppgifter som får behandlas 3 § Djurskyddskontrollregistret får endast innehålla de uppgifter som anges i bilagan till denna förordning. Personuppgifter som ska lämnas till registret 4 § Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska till Jordbruksverket lämna sådana uppgifter som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna ska samråda med Jordbruksverket innan de lämnar uppgifterna. Förordning (2011:650). Rättelse av lämnade uppgifter 5 § Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifterna som avses i 4 § ska rättas av Jordbruksverket efter samråd med den berörda myndigheten. Direktåtkomst 6 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 9 och 10 §§ lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister. Gallring 7 § Uppgifter i djurskyddskontrollregistret som avser beslut om förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur ska gallras senast fyra år efter utgången av det år då beslutet upphörde att gälla. 8 § Jordbruksverket får efter samråd med Riksarkivet meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om att personuppgifter ska gallras senast vid en viss tidpunkt. Riksarkivet får dock meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Förordning (2018:386). Verkställighetsföreskrifter 9 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Bilaga Uppgifter i djurskyddskontrollregistret A. Uppgifter om kontrollobjekt 1. person-, samordnings- eller organisationsnummer 2. namn eller företagsnamn 3. myndighetsnummer 4. kontaktuppgifter 5. kommun 6. församling 7. län B. Uppgifter om kontrollplats 1. myndighetsnummer 2. kontrollobjektets funktion på kontrollplatsen 3. kontrollplatsnamn 4. kontaktuppgifter 5. fastighetsbeteckning 6. geografiska x- och y-koordinater 7. kommun 8. församling 9. län 10. datum för senast utförd kontroll 11. typ av verksamhet – produktion – produktionssystem – produktionsinriktning – djurhållningsformer 12. djuruppgifter – djurslag – djurkategori – antal djur per djurslag och djurkategori vid maxkapacitet – faktiska antalet djur per djurslag och djurkategori 13. individuppgifter för nötkreatur – ålder – individnummer 14. uppgifter om kvalitetssystem – typ av system – datum för senaste uppdatering C. Uppgifter om ärende 1. myndighetsnummer 2. ärendemening 3. status 4. ställningstagande 5. datum för ställningstagande 6. giltighetstid för tillstånd och beslut 7. typ av kontroll 8. kontrollmetod 9. datum för utförd kontroll 10. i ärendet aktuell verksamhet – fastighetsbeteckning – län – berörd verksamhet – berörda djurslag – antal berörda djur D. Övriga uppgifter 1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret Förordning (2018:1835).