Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:920 · Visa register
Förordning (2008:920) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2009
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2008-11-20
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2009. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG. Antal Avgift Avgift Avgift Avgift axlar per år per månad per vecka per dag högst 3 axlar 9 337 kronor 933 kronor 252 kronor 77 kronor 4 eller fler axlar 15 076 kronor 1 507 kronor 398 kronor 77 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG. Antal Avgift Avgift Avgift Avgift axlar per år per månad per vecka per dag högst 3 axlar 8 267 kronor 826 kronor 223 kronor 77 kronor 4 eller fler axlar 13 617 kronor 1 361 kronor 359 kronor 77 kronor Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse. Antal Avgift Avgift Avgift Avgift axlar per år per månad per vecka per dag högst 3 axlar 7 295 kronor 729 kronor 194 kronor 77 kronor 4 eller fler axlar 12 158 kronor 1 215 kronor 320 kronor 77 kronor Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.