Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:776 · Visa register
Förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2008-09-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1902
Övrigt: Rättelseblad 2009:937 har iakttagits.
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Statistiska centralbyrån ska varje utjämningsår för varje kommun beräkna 1. standardkostnad enligt 2 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade, och 2. utjämningsbidrag och utjämningsavgift enligt 3 § lagen om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Om summan av samtliga bidrag inte motsvarar summan av samtliga avgifter för kommunerna, ska en nivåjustering göras som motsvarar skillnaden. För samtliga kommuner görs ett avdrag eller tillägg med ett enhetligt belopp per invånare, som beräknas så att summan av avgifterna motsvarar summan av bidragen. 2 § Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den 1 november året före utjämningsåret och anges i kronor per invånare. Standardkostnaden ska beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån en prognostiserad utveckling av konsumentprisindex med fast ränta. Förordning (2018:1902). 3 § Underlag för beräkningar av standardkostnaden ska utgöras av Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag, Socialstyrelsens individ- och insatsstatistik (mikrostatistik) för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och Försäkringskassans statistik om antalet beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, två år före utjämningsåret. Förordning (2010:1338). Beräkning av standardkostnad 4 § En kommuns standardkostnad ska beräknas enligt följande. Antalet personer i kommunen med verkställda beslut om insatser enligt 9 § 2–8 och 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag samt antalet personer som beviljats personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, multipliceras med den enligt 5 § beräknade genomsnittliga kostnaden per insats i landet, varefter produkterna summeras. För personer i kommunen med verkställda beslut avseende både insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag, ska endast kostnaden för den sistnämnda insatsen ingå i beräkningen. Till summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken enligt räkenskapssammandraget. Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med det personalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten multipliceras med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigeringsfaktor. Den erhållna produkten divideras slutligen med antalet invånare i kommunen, varvid kommunens standardkostnad är beräknad. Förordning (2018:1902). 5 § Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § ska beräknas enligt följande. Genomsnittskostnaden för daglig verksamhet framgår direkt av räkenskapssammandraget och mikrostatistiken. De övriga insatserna beräknas utifrån skattningar baserade på kostnader för bostad med särskild service, personlig assistans och övriga insatser, vilka också framgår av räkenskapssammandraget. Beträffande boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för bostad med särskild service för vuxna ska utgöra ett riktvärde för övriga boendeformer. Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska motsvara 125 procent och barn i familjehem 45 procent av riktvärdet. Genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska utgöra ett riktvärde för personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken ska motsvara 50 procent av riktvärdet. För övriga insatser ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för insatsen korttidsvistelse ska utgöra ett riktvärde för följande insatser. Korttidstillsyn ska motsvara 55 procent, avlösarservice 25 procent, ledsagarservice 25 procent och kontaktperson 10 procent av riktvärdet. Den genomsnittliga kostnaden per insats ska uppdateras årligen. Förordning (2010:1338). 6 § Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från räkenskapssammandraget 2017, dels utifrån den standardkostnad som beräknats enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt. Först beräknas ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad personalkostnad per kommun för 2017 och den personalkostnad som ingår i standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Detta belopp adderas till standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Den erhållna summan divideras med standardkostnaden som beräknats enligt 4 § första stycket. Förordning (2018:1902). 7 § För beräkningarna gäller i övrigt de beräkningsmetoder och närmare detaljer som anges i bilagan till denna förordning. Uppgiftslämnande 8 § Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före utjämningsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminära bidrag och avgifter enligt 3 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. 9 § Statistiska centralbyrån ska senast den 10 januari varje år till Skatteverket lämna uppgifter som beräknats enligt denna förordning. Verkställighetsföreskrifter 10 § Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2008:776 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2008 och tidigare år. 2010:1338 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underlag för beräkningar av standardkostnaden beträffande sådana uppgifter om assistansersättning och ersättning till Försäkringskassan som avses i 3 § och 4 § första stycket sista meningen i deras nya lydelser. Detta gäller dock endast till och med utjämningsåret 2012. Bilaga Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik. Konsumentprisindex med fast ränta Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används följande: 2018 (2,1) och 2019 (2,0). Genomsnittskostnaden Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt följande formel: Boendeformer Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt räkenskapssammandraget / (antal beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut om boende enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 1,25 + antal beslut om familjehem enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,45). Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,25. Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,45. Personlig assistans Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade = nettokostnader från rad 5133 enligt räkenskapssammandraget / (antal beslut enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken x 0,50). Personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken = genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,50. Daglig verksamhet Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt räkenskapssammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Övriga insatser Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt räkenskapssamman-draget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,55 + antal beslut enligt 9 § 5 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,10). Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,55. Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25. Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25. Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,10. Standardkostnadsberäkning Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande formel: S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x kt + AS x as + LS x ls + KP x kp + PAK x pak + PAF x paf + FK, där förkortningar förklaras som S = standardkostnad, BV = bostad med särskild service för vuxna, bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar, bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats, FH = boende i familjehem, fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats, DV = daglig verksamhet, dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats, AS = avlösarservice i hemmet, as = genomsnittskostnad för ovanstående insats, LS = ledsagarservice, ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats, KP = biträde av kontaktperson, kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats, PAK = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade exklusive personer med både sådan insats och insatsen bostad med särskild service för vuxna, pak = genomsnittskostnad för ovanstående insats, PAF = biträde av personlig assistent beslutad av Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, paf = genomsnittskostnad för ovanstående insats, FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Personalkostnadsindex (PK-IX) Personalkostnadsindexets beräkning A = Externa löner. B = Entreprenad och köp av verksamhet. C = Interna köp och övriga interna kostnader. D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln. E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln. F = Interna intäkter. G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner. S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning. Beräknade personalkostnader Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för anställda som är 26–64 år 2017 enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:65. Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader, internt fördelade kostnader. Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till andra kommuner, interna intäkter. Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksamheter avseende personlig assistans. Steg 1 Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) = beräknade personalkostnader. Steg 2 Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standardkostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S. Steg 3 Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) – (0,85 x S)) x 0,7. Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3 dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S. Slutlig standardkostnad Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standardkostnaden multipliceras med personalkostnadsindex. Produkten multipliceras därefter med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigeringsfaktor för att summan av standardkostnaderna, inklusive personalkostnadsindex, efter uppräkning med konsumentprisindex med fast ränta ska överensstämma med kommunernas sammanlagda nettokostnader, uppräknade till utjämningsårets prisnivå. Produkten divideras med antalet invånare = S x PK-IX x konsumentprisindex med fast ränta x korrigeringsfaktorn / antalet invånare i kommunen. Förordning (2018:1902).