Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:553 · Visa register
Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-06-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:313
Ikraft: 2008-09-01
1 § Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning avses detsamma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. 2 § Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1027). 3 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område, i en situation då en katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda. Förordning (2015:313). 4 § Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands och om andra omständigheter av betydelse för genomförandet av den katastrofmedicinska insatsen. 5 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter 1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och 2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.