Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:205 · Visa register
Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2008-04-24
Ikraft: 2008-07-01
1 § Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag. 2 § Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning. Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg. 3 § Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi. 4 § Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483). Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008. I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap., 2. beskattningsbeslut i 11 kap., 3. ansvar för skatt i 12 kap., 4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap., 5. utredning i skatteärenden i 14 kap., 6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., 7. inbetalning av skatt i 16 kap., 8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap., 9. återbetalning av skatt i 18 kap., 10. ränta i 19 kap., 11. indrivning i 20 kap., 12. omprövning i 21 kap., 13. överklagande i 22 kap., och 14. övriga bestämmelser i 23 kap.